Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάσαμε: Και ο Τουρισμός, τελικά, στο οριστικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ...

Λέγαμε να μην ασχοληθούμε άλλο με τα της προεκλογικής διαδικασίας, αλλά η δημοσιοποίηση, χθες, του εμπλουτισμένου προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ (προστέθηκαν περίπου 70 σελίδες) μας αναγκάζει να κάνουμε αναφορά. Πρωτίστως για λόγους τάξης. από τη στιγμή που...


...είχαμε επισημάνει επικριτικά ότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική αναφορά στην πρώτη έκδοση του προγράμματος.
Διαβαζοντας ξεχωρίζουμε και αντιγράφουμε τις βασικές κατευθύνσεις/δεσμεύσεις:
• "Στην οργανική ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα Εθνικό Χωροταξικό και Συνολικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.
• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου, κοινωνικά αναδιανεμητικού και προοδευτικού φορολογικού συστήματος, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
• Στην αποκατάσταση της εργασιακής αξιοπρέπειας στον τομέα του τουρισμού, με βάση την αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτύσσεται ο ελληνικός τουρισμός με ποιότητα έναντι των τουριστών χωρίς η ποιότητα αυτή να αντανακλά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει: 
α) Την εξάλειψη φαινομένων και πρακτικών ελαστικοποίησης της εργασίας, 
β) Την καταπολέμηση των φαινομένων «δουλεμπορίου», που παρατηρείται έντονα σε ανασφάλιστους εργαζόμενους από εξωκοινοτικές χώρες που χαρακτηρίζονται «σπουδαστές», υπό τη θεσμική κάλυψη διμερών ή διακρατικών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των εκτός της Ε.Ε. χωρών. 
• Στην ανάπτυξη, περεταίρω διεύρυνση και θέσπιση ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού με έμφαση σε κοινωνικά στρώματα που έχουν ιδιαίτερα πληγεί στην παρούσα κρίση 
• Στην εφαρμογή συνεπούς και αξιόπιστου προγράμματος αξιοποίησης των μέχρι σήμερα εγκαταλελειμμένων και απαξιωμένων δημόσιων τουριστικών ακινήτων με παράλληλη επανεξέταση και παρακολούθηση των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και ιδιοκτησίας που έχουν συναφθεί με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος .  
• Στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των  λειτουργικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την εξασφάλιση βιώσιμων όρων, με τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με στόχο να συμβάλλουν πιο ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της στρατηγικής για την οικονομία και τον τουρισμό. 
• Στην Ίδρυση Τουριστικού Επιμελητηρίου ως ΝΠΔΔ (ή μετατροπή του υπάρχοντος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σε Τουριστικό) και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναφείς με την τουριστική πολιτική φορείς και αρχές.
• Στην επανεξέταση λειτουργική και χωρική των συντελεστών Φ.Π.Α. στις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.
• Στην ίδρυση μιας αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με μετασχηματισμό μιας υπάρχουσας ή δημιουργία μιας νέας, 
• Στον επανασχεδιασμό του συστήματος επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης με ένταξή του στο γενικότερο πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και θα είναι στην αρμοδιότητα ενός ανανεωμένου υπουργείου Παιδείας και θα αποτελεί αυτόνομο γνωστικό κλάδο, με σημαντικό ειδικό βάρος και θεσμική εκπροσώπηση στη λειτουργία του από το ΥΠΟΤ. Οι σχολές ξεναγών εντάσσονται επίσης στην μεταλυκειακή εκπαίδευση. Η εισαγωγή σε αυτή απαιτεί ειδικά προσόντα, ανάμεσα στα οποία είναι και η άριστη χρήση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, όπως αυτή θα διαπιστώνεται μέσω ειδικών εξετάσεων με έμφαση στα προφορικά και σε θέματα σχετικά με την καθημερινότητα, τον τουρισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Τη καθολική εφαρμογή του θεσμού της πρακτικής άσκησης ως προϋπόθεση λήψης οποιουδήποτε πτυχίου στα πλαίσια θεσμοθέτησης «Γραφείων Πρακτικής Άσκησης» σε κάθε Τουριστική Σχολή, τα οποία θα κατανέμουν τους σπουδαστές σε συνεργασία με τις κατά τόπους επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και θα μεριμνούν 
• Στην αναγνώριση της σημαντικής θεσμικής και αναπτυξιακής αλλά και διοικητικής οντότητας του Τομέα Τουρισμού στο πλαίσιο του εκάστοτε Υπουργείου Οικονομίας, με εποπτευόμενους φορείς: α) έναν αναδιαρθρωμένο, ισχυρό και με ουσιαστικές λειτουργίες για την προώθηση του τουρισμού δημόσιο Οργανισμό, τον ΕΟΤ και με ταυτόχρονη κατά το δυνατόν άρση των αλληλεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων του με το ΥΠΟΤ. β) το Τουριστικό Επιμελητήριο ως αυτόνομο ή μετά από μετεξέλιξη του ΞΕΕ, συνεργαζόμενο με το ΥπΤ και ενισχυμένο για την αξιόπιστη εποπτεία της ποιότητας της τουριστικής παραγωγής.
• Στην στελέχωση των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού με τακτικούς υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατόπιν γραπτής εξέτασης και ανοικτής αξιοκρατικής διαδικασίας που θα διενεργείται με συμμετοχή του ΕΟΤ και του Υπουργείου υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ 
• Στην αναμόρφωση και ουσιαστική κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας 
• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού για την αξιόπιστη πλέον μέτρηση του ετήσιου μεγέθους του και των πραγματικών επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία".
Όλο το κείμενο για τον Τουρισμό, σας το έχουμε εδώ.
Ως γενικό σχόλιο, αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως ενώ αρχικά, μία γρήγορη ανάγνωση δίνει την εντύπωση μίας κάποιας «δημιουργικής ασάφειας», τελικά δεν είναι καθόλου έτσι. Πίσω από τις γραμμές και την όλη διατύπωση, υπάρχουν κωδικοποιημένα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα για το πως εξακολουθεί το κόμμα να αντιλαμβάνεται την έννοια, το βασικό μοντέλο και την επιχειρηματικότητα του Τουρισμού, την εκπροσωπησή του, τη διασύνδεση με την παραγωγή, τη διοικητική δομή (υπουργείο, ΕΟΤ κ.λπ, πάντα ως τομέα ευθύνης του υπουργείου Οικονομίας) και τη στελέχωση της κ.α.
Θέσεις που αφήνουν πολλά ερωτήματα και θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλες συζητήσεις, αν ειχαν τεθεί σε κάποιας μορφής διάλογο. Αλλά τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, φευ...
Ενδιαφέρον έχει επίσης η απουσία θέσεων επί βασικών ζητημάτων και παραμέτρων του τουριστικού προιόντος και το κυριότερο, οι αναφορές για τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλεπόμενων από το τρίτο Μνημόνιο, τα οποία θίγουν άμεσα και καταλυτικά την ανταγωνιστικότητα (π.χ. ΦΠΑ, φορολογία) αλλά και την ίδια τη δομή (π.χ. απελευθέρωση μισθώσεων) του ελληνικού τουριστικού προιόντος.
Α, ναι! Έχουμε και την πρώτη, μετά τον Απρίλιο, "επίσημη" αιτιολόγηση γιατί καταργήθηκε η διαδικασία του αυτοκόλλητου σήματος νόμις λειτουργίας των καταλυμάτων: "στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών..."
Θεμελία λίθος της φιλοσοφίας του ΣΥΡΙΖΑ για τον τουρισμό αποτελεί, κατά την άποψή μας, το ακόλουθο απόσπασμα με το οποίο και κλείνουμε:
Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν πρέπει να αποτελέσει όχημα, για μια διαδικασία "τουριστικοποίησης" του ΑΕΠ και μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία, όπου ένα μεγάλο μέρος των τουριστών θα διαμένουν σε αποκλεισμένα από τον τοπικό πληθυσμό "τουριστικά χωριά" και το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος θα εισάγονται σε βάρος της εγχώριας παραγωγής μετατρέποντας τον "προορισμό Ελλάδα" σε χώρο εναπόθεσης και διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων παραγόμενων σε άλλες χώρες”


1 σχόλιο: