Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ευρωπαική Επιτροπή: Οι οκτώ προτάσεις που θα αλλάξουν άρδην το καθεστώς visa Schengen

- Αλλά όχι πριν από το 2015...

Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες χορήγησης θεώρησης πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία από καιρού αναμενόμενη κίνηση από την πλευρά των περισσότερων τουριστικών προορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ευνόητους λόγους. Η υποβολή των προτάςεων της Επιτροπής έρχεται και σε μία περίοδο που...

 
...υπάρχει και ένα θολό τοπίο με φημολογίες και ποικίλες συζητήσεις για υποτιθέμενη αυστηρότερη πολιτική χορήγησης θεωρήσεων έναντι της Ρωσίας.
Επί του θέματος, όμως, κύρια στοιχεία των κανόνων που προτείνονται είναι:
 1. Η μείωση της προθεσμίας από 15 σε 10 μέρες για την εξέταση της αίτησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης
 2. Η δυνατότητα υποβολής της αίτησης θεώρησης σε προξενεία άλλων χωρών της ΕΕ, εφόσον το αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης κράτος μέλος δεν είναι παρόν ούτε εκπροσωπείται. 
 3. Σημαντικές διευκολύνσεις για τακτικούς ταξιδιώτες, όπως η υποχρεωτική έκδοση θεώρησης πολλαπλών εισόδων τριετούς ισχύος. 
 4. Η απλούστευση του εντύπου της αίτησης και η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω διαδικτύου.
 5. Η δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν ειδικά καθεστώτα για τη χορήγηση στα σύνορα θεωρήσεων ισχύος μέχρι και 15 ημερών σε μια χώρα του Σένγκεν.
 6. Η δυνατότητα των κρατών μελών να διευκολύνουν την έκδοση θεώρησης για επισκέπτες που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν σημαντικές εκδηλώσεις.
 7. Η καθιέρωση ενός νέου τύπου θεώρησης ("θεώρηση περιοδείας") που θα επιτρέπει σε νόμιμους ταξιδιώτες να κυκλοφορούν στη ζώνη του Σένγκεν για ένα έτος το πολύ (χωρίς όμως δικαίωμα παραμονής σε ένα κράτος μέλος πάνω από 90 ημέρες για κάθε περίοδο 180 ημερών).
 8. Απλούστευση των αιτήσεων θεώρησης βραχείας διαμονής για να αντιμετωπιστεί η συνεχής αύξηση της ζήτησης. Πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί βάσει των υφιστάμενων κανόνων για τη θεώρηση, χάρη στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε κατά 68%, δηλαδή από 10,2 εκατ. το 2009 σε 17,2 εκατ. το 2013. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν περισσότερα για την ενίσχυση της κινητικότητας των νόμιμων ταξιδιωτών. Πολύ συχνά, τα προβλήματα σε σχέση με την απόκτηση θεώρησης περιορίζουν την πρόσβαση σε εκδηλώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, – με αποτέλεσμα – τη μείωση των πιθανών οικονομικών οφελών που αυτές συνεπάγονται. Για παράδειγμα, το 2015 η Παγκόσμια Έκθεση του Μιλάνου είναι μια ευκαιρία για να έλθουν εκατομμύρια νέοι επισκέπτες στην Ευρώπη.


Ειδικότερα και πιο αναλυτικά, η Επιτροπή τώρα προτείνει τα εξής:
 • Σαφέστεροι διαδικαστικοί κανόνες και επίσπευση της διαδικασίας. Προτείνεται η μείωση της προθεσμίας για την εξέταση της αίτησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης από 15 σε 10 ημέρες. Η ανώτατη προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης αυξάνεται από 3 σε 6 μήνες πριν από την προβλεπόμενη αναχώρηση, ώστε να μπορούν οι ταξιδιώτες να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να αποφεύγονται περίοδοι αιχμής. Επιπλέον, ο κατάλογος των δικαιολογητικών θα απλουστευθεί και θα ολοκληρωθεί, ενώ η καλύτερη εναρμόνιση των κανόνων αυτών σε τοπικό επίπεδο θα διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των αιτούντων θεώρηση. Η συχνά δαπανηρή υποχρέωση ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης θα καταργηθεί.
 • Βελτίωση της προξενικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την πρόταση, αν το αρμόδιο κράτος μέλος για τη διεκπεραίωση της αίτησης δεν είναι παρόν ούτε εκπροσωπείται σε μια δεδομένη τρίτη χώρα, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση σε οποιοδήποτε από τα παρόντα προξενεία ("υποχρεωτική εκπροσώπηση").
 • Περαιτέρω διευκόλυνση των τακτικών επισκέψεων, χάρη στη θέσπιση υποχρεωτικών κριτηρίων για τη χορήγηση θεώρησης πολλαπλών εισόδων (MEV) τριετούς και, εν συνεχεία, πενταετούς ισχύος για τους «τακτικούς, καταχωρισμένους στο VIS» ταξιδιώτες. Οι αιτούντες των οποίων τα δεδομένα έχουν καταχωριστεί στο σύστημα πληροφοριών VIS (Visa Information System) και οι οποίοι έχουν προηγουμένως νομίμως χρησιμοποιήσει βίζα τουλάχιστον δύο φορές μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, θα ευνοηθούν από τις διευκολύνσεις αυτές. Η αλλαγή των κανόνων κατέστη επίσης δυνατή χάρη στην έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015 και το οποίο επιτρέπει στα προξενεία των κρατών μελών να έχουν πρόσβαση στο "ιστορικό" θεωρήσεων των αιτούντων. Επειδή θα μπορούν να ταξιδεύουν ευκολότερα, οι κάτοχοι θεώρησης πολλαπλών εισόδων μακρύτερης ισχύος αναμένεται να κάνουν περισσότερα ταξίδια στις χώρες του Σένγκεν από ό,τι θα έκαναν υπό άλλες συνθήκες. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ταξιδιών θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ζώνης του Σένγκεν.
 • Καθιέρωση της "Θεώρησης Περιοδείας" ("Touring Visa"). Το νέο αυτό είδος θεώρησης θα επιτρέπει στους νόμιμους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ να εισέρχονται στη ζώνη του Σένγκεν, όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν για ένα έτος το πολύ (χωρίς όμως δικαίωμα παραμονής σε ένα κράτος μέλος πάνω από 90 ημέρες για κάθε περίοδο 180 ημερών), με δυνατότητα παράτασης μέχρι και δύο έτη (υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν θα διαμένει στο ίδιο κράτος μέλος πάνω από 90 ημέρες για κάθε περίοδο 180 ημερών). Αυτό θα εφαρμόζεται π.χ. για τους καλλιτέχνες του θεάματος που περιοδεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εντός του χώρου του Σένγκεν, αλλά και για άλλους ταξιδιώτες, π.χ. τουρίστες, ερευνητές και φοιτητές, που επιθυμούν να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα στην Ευρώπη.

Και οι δύο προτάσεις θα πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που δεν αναμένεται πριν από το 2015.
Μόλις οι προτάσεις τεθούν σε ισχύ, οι αλλαγές θα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που εφαρμόζουν πλήρως την κοινή πολιτική Σένγκεν για τις θεωρήσεις, καθώς και στα τέσσερα κράτη που είναι συνδεδεμένα με τον χώρο του Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχουν στην πολιτική για τις θεωρήσεις.
Πρόσφατη μελέτη, αποκάλυψε ότι το 2012 "χάθηκαν" συνολικά 6,6 εκατομμύρια πιθανοί ταξιδιώτες από έξι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών, εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών χορήγησης θεώρησης
Έδειξε, επίσης, ότι αν οι σχετικοί κανόνες γίνουν πιο ευέλικτοι και προσβάσιμοι, τα ταξίδια προς τις χώρες του Σένγκεν μόνο από αυτές τις έξι χώρες θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 30% έως και 60%

Αυτό θα σήμαινε συνολικές άμεσες δαπάνες έως και 130 δισ. ευρώ σε μια πενταετία (για διαμονή, είδη διατροφής και ποτά, μεταφορές, ψυχαγωγία, ψώνια κ.λπ.), και θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία 1,3 εκατ. θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και συναφείς τομείς.
Εδώ θα βρείτε και ένα εξαιρετικό infographic με πλήρη στατιστικά στοιχεία για τις θεωρήσεις των τελευταίων ετών στην Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου