Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

ΕΟΤ: Έως και... θεαματική, η ενίσχυση του ρόλου του ως φορέα Διαφήμισης και Προβολής

- Νέες δυνατότητες και υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία, "λογιστική" ευελιξία

- Τι προβλέπεται για συμμετοχή σε Εκθέσεις και διεθνείς εκδηλώσεις

- Από τον ΕΟΤ, η "σύμφωνη γνώμη" για φορείς Δημοσίου και ΟΤΑ

Στη σημαντική ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΤ, ως προς τον τομέα της προβολής, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων αλλά και του συντονισμού αυτών σε εθνικό επίπεδο στοχεύουν οι διατάξεις για τον Οργανισμό που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού. Προβλέπονται, μάλιστα, ορισμένες νέες δυνατότητες που…


 
…αν ψηφιστούν ως έχουν, θα προσδώσουν αρκετή ευελιξία στη δραστηριότητα του Οργανισμού και θα αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικές και δημοσιονομικές αγκυλώσεις που παρεμπόδιζαν συχνά την αποτελεσματικότητά του αλλά και τον έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων προβολής και διαφήμισης.
Από την άλλη πλευρά, εν όψει της ήδη ψηφισθείσας μεταφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, των ΠΥΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, απαλείφεται από τις αρμοδιότητες του (άρθρο 4, παράγραφος γ του Ν.3270/2014) η χορήγηση αδειών, η εποπτεία και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων. Το οποίο, βέβαια, δημιουργεί δυνητικά ένα νομικό θέμα, αν με τη ψήφιση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου, δεν έχει ολοκληρωθεί παράλληλα το Προεδρικό Διάταγμα με τον νέο Κανονισμό του Υπουργείου Τουρισμού.
Συνοπτικά, η τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (του ιδρυτικού νόμου του τότε Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης), συμπληρώνει ή εξειδικεύει περαιτέρω πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό, σε θέματα διαφήμισης, προβολής, δημοσίων σχέσεων, συνεργασιών και συνεργειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά προβλέπει και ορισμένες αλλαγές κομβικής σημασίας για τη δραστηριότητά του.
Μεταξύ αυτών, των νέων δυνατοτήτων, ξεχωρίζουμε:
  • Η με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους.
  • Η εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του οργανισμού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος αξιοποίησης των διαδικτυακών πλατφόρμων του ΕΟΤ, με πρόσβαση σε τρίτα μέρη, υπο προυποθέσεις βέβαια.
  • Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για την διαδικασία  υλοποίησης  διαφημιστικών προγραμμάτων καθώς και για σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, αλλά εντός των ανώτατων ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εδώ επιχειρείται να απεγκλωβιστεί ο Οργανισμός από τις χρονοβόρες και απόλυτα γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, οι οποίες του επιβλήθηκαν το 2010 και που στην ουσία ακυρώνουν τον χαρακτήρα του αντικειμένου του. Απαιτείται, όμως, μεγάλη προσοχή και απόλυτη διαφάνεια.
  • Η αρμοδιότητα της “σύμφωνης γνώμης”, για πάσης φύσεως δράσεις και ενέργειες διαφήμισης και προβολής, τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταβίβαζεται στον ΕΟΤ, από το Υπουργείο Τουρισμού. Και μάλιστα και για την απ΄ ευθείας ανάθεση ή ανάθεση μέσω διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων σχετικά με τέτοιες ενέργειες. Πολύ εύστοχη κίνηση, καθώς στο ΥΠΟΤ, βιώσαμε πολλά φαινόμενα παραλογισμού και ασχετοσύνης τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, αυτό για τους διαγωνισμούς, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο και χωρά πολλή συζήτηση... 
  • Κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στα περίπτερα ή σε άλλους χώρους που θα κλείνει ο ΕΟΤ, θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλες επιχειρήσεις ή φορείς, εκτός Ελλάδας.
  • Η δυνατότητα προκαταβολής του ενοικίου των εκθεσιακών και άλλων χώρων καθώς και το κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών προβολής χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Οργανισμό προτιμολογίου (proforma invoice) ή τιμολογίου. Αυτό, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι κυριολεκτικά σωτήριο, καθώς είχαμε περιστατικά που η συμμετοχή του ΕΟΤ σε κάποιες εκθέσεις ήταν στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, κάποιων μεγάλων διαγωνισμών, χωρίς εχέγγυα, ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα.
  • Η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tour operators, Εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες. Αυτό, η πρακτική εξάσκηση, είναι αρκετά προχωρημένο, θα πρέπει να το δούμε στην πράξη.

Ένα γενικό σχόλιο: Η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΤ για τον ΕΟΤ είναι ξεκάθαρη. Ορισμένα δε από αυτά που προτείνονται είναι πραγματικά καινοτόμα - ίσως και τολμηρά - και η υιοθέτησή τους, σε συνδυασμό με τον νέο θεσμό της "χορηγίας για την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού", μπορεί πραγματικά να απελευθερώσει σε πολλά επίπεδα το έργο και κυρίως την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού. Υπό την προυπόθεση, όμως, στενής και συστηματικής εποπτείας και με "προαπαιτούμενο" πως η εφαρμογή στην πράξη θα διασφαλίσει ότι δεν θα επιστρέψουμε σε άλλες εποχές και θα δούμε να περιορίζονται δραστικά οι πιθανότητες φαινομένων και πρακτικών που είχαν τα γνωστά αποτελέσματα στην εικόνα και στην αξιοπιστία του.
Ταύτα.  

Για να μην ψάχνετε και ξανακατεβάζετε τα σχετικά αρχεία, όλα τα σχετικά άρθρα, είναι τα ακόλουθα:
Άρθρο 35
Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Ε.Ο.Τ. έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Τ., ιδίως:
α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουρισμού για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Προς τούτο ο Ε.Ο.Τ. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό .
β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως:
αα) Συνεργάζεται με τις συλλογικές οργανώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων, πανελλήνιας και τοπικής κλίμακας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους οργανισμούς του Δημοσίου, για την επεξεργασία, σχεδίαση και εφαρμογή κοινών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής της Χώρας, τουριστικών περιοχών, σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως: οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ιατρικός ,αθλητικός τουρισμός, και κλάδων τουριστικών επιχειρήσεων. Εγκρίνει προγράμματα προβολής σύμφωνα με το άρθρο 47 του παρόντος. 
ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο Εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς
γγ) Διοργανώνει ταξίδια εξοικείωσης για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες και προσωπικότητες κύρους . Δύναται να μισθώνει παντός είδους μεταφορικά με ή άνευ οδηγού μέσα, για τις ανάγκες φιλοξενίας προσκεκλημένων προσωπικοτήτων, δημοσιογράφων, κινηματογραφικών- τηλεοπτικών συνεργείων, ομάδων προσκεκλημένων που περιηγούνται τη χώρα σε ταξίδια εξοικείωσης ανεξαρτήτως ποσού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό 
δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις , θεματικές παρουσιάσεις  και εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών.
εε) Διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tour operators, Εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες.
δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται, είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησης της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
αα. Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω φορέων ή προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που γίνονται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.. Οι φορείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφέρονται, όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν, ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον Ε.Ο.Τ. στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες.
ββ. Τη με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κοκ),  δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια,  συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές , τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
γγ. Την εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του οργανισμού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους από τον Ε.Ο.Τ. μετά από σχετική πρόσκληση είτε δια του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους.
2. Ο οργανισμός κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Το ύψος του μισθώματος, το αντικείμενο ανταλλαγής υπηρεσιών και οι λοιπές λεπτομέρειες των ως άνω εκμισθώσεων ή παραχωρήσεων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. και στο πλαίσιο αυτό από τις σχετικές συμβάσεις μέσω των οποίων καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, ενώ αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση των συνεργασιών και την υλοποίηση των ως άνω δράσεων είναι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης Ε.Ο.Τ.. 
3.   Για τη διοργάνωση της συμμετοχής του Οργανισμού σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και σε παρεμφερείς εκδηλώσεις, ο Οργανισμός δύναται –όπου είναι αυτό απαιτητό από τους διοργανωτές- να προκαταβάλει το ενοίκιο των εκθεσιακών και άλλων χώρων καθώς και το κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών προβολής χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Οργανισμό προτιμολογίου (proforma invoice) ή τιμολογίου.»
Άρθρο 36
Προγράμματα Προβολής
Το άρθρο 30 του νόμου 3498/2006 (230 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«Διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού .
Για την απ΄ ευθείας ανάθεση ή ανάθεση μέσω διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων υλοποίησης  των παραπάνω προγραμμάτων και ενεργειών απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. »
Άρθρο 37
Κανονισμοί συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών 
Οι πάσης φύσεως δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορούν  στην εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού Τουρισμού στο Εξωτερικό και σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική διαφήμιση, κινητή διαφήμιση) ανατίθενται και εκτελούνται κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για την διαδικασία  υλοποίησης  διαφημιστικών προγραμμάτων καθώς και για σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων. Ο οικονομικός κανονισμός μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμίσεις  κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση και εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων για την τουριστική προβολή της χώρας, να ορίζει  την ακολουθούμενη διαδικασία τα όρια αναθέσεων και διαγωνισμών τα οποία θα κινούνται  εντός των ανώτατων ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου