Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Ε.Ε.: Ενώπιον προσφυγών κατά Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαικό Ουρανό...

- Παρεμπιπτόντως, όλα καλά με την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων;

Έχει περάσει κάπως στα “ψιλά” αλλά είναι σοβαρό θέμα με πολλές προεκτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα να διευκρινίσουν επειγόντως τα μέτρα που έχουν λάβει για τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB), τα οποία απαιτούνται, βάσει της νομοθεσίας του 2004, για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ), με στόχο...

 
...τη μεταρρύθμιση του “απαρχαιωμένου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας”.
Τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου αποτελούν τον πυρήνα του φιλόδοξου σχεδίου για μεταρρύθμιση του απαρχαιωμένου ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.
Η Επιτροπή ζητά, με προειδοποιητική επιστολή, πληροφορίες από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει για να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και ιδίως με το άρθρο 9α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, το οποίο επιβάλλει την πλήρη εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 2 (25) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2012. 
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σίιμ Κάλας δήλωσε ότι «η παρούσα προσφυγή θα στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα σχετικά με την απόφασή μας να προωθήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Οι αεροπορικές εταιρείες μας και οι επιβάτες τους υφίστανται από δεκαετίας και πλέον υποβαθμισμένες υπηρεσίες και περιττές καθυστερήσεις στην πορεία προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο εναέριος χώρος της Ευρώπης αντιμετωπίζει προβλήματα χωρητικότητας. Η μεταρρύθμιση λοιπόν του απαρχαιωμένου μας συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας είναι πολύ σημαντική για τους επιβάτες, τις αεροπορικές εταιρείες, και το περιβάλλον και δεν μπορούμε να την αφήσουμε να αποτύχει.»
Τα εν λόγω κράτη μέλη οφείλουν επίσης να καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου όσον αφορά τη χωρητικότητα και την αποδοτικότητα των πτήσεων, καθώς και να εξασφαλίζουν άριστες υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Για τον καθορισμό ενός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, τα κράτη μέλη πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν τη νομική δομή, μέσω κρατικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Μόλις υπάρξει η νομική δομή, και μόνο τότε, μπορεί να αρχίσει το δύσκολο επιχειρησιακό έργο βελτίωσης της αποδοτικότητας μέσω της μείωσης των καθυστερήσεων, του κόστους και των εκπομπών.
Η Επιτροπή εξετάζει σήμερα το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν διαφαίνεται καμία μεταρρυθμιστική πρόοδος τους προσεχείς μήνες. Παρά τη δεσμευτική προθεσμία του Δεκεμβρίου 2012 που επιβλήθηκε στα κράτη μέλη για τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, μέχρι στιγμής δεν λειτουργεί πλήρως κανένα από τα εννέα τμήματα που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τον ΕΕΟ.
Παράλληλα με την ανάληψη δράσης επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τον ΕΕΟ, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης προτάσεις για δέσμη νομοθετικών μέτρων «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 2 +», τα οποία θα επιταχύνουν την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης και θα ενισχύσουν το σύστημα, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερες πιέσεις μέσω της υλοποίησης φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων.
Το σημερινό καθεστώς των 27 εθνικών αεροπορικών τμημάτων εναέριου χώρου πρόκειται να αντικατασταθεί από λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB) που θα συνιστούν δίκτυο μεγαλύτερων περιφερειακών τμημάτων, ούτως ώστε να αυξηθεί η απόδοση, να περικοπούν οι δαπάνες και να μειωθούν οι εκπομπές. Στόχος της Επιτροπής είναι να προλάβει μια κρίση χωρητικότητας, δεδομένου ότι για τα επόμενα 10-20 έτη προβλέπεται αύξηση του αριθμού των πτήσεων κατά 50%.
Οι ανεπάρκειες που προκύπτουν από τον κατακερματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου συνεπάγονται ετησίως πρόσθετες δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους, περίπου 5 δισ. ευρώ. Το επιπλέον αυτό κόστος προσθέτει στη μέση διανυόμενη απόσταση πτήσης 42 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να καταναλώνονται περισσότερα καύσιμα από τα αεροσκάφη, να αυξάνονται οι εκπομπές ρύπων, να καταβάλλονται περισσότερα τέλη χρήσης και να προκαλούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ΗΠΑ ελέγχουν με σχεδόν το μισό κόστος τον ίδιο όγκο εναέριου χώρου με περισσότερη κυκλοφορία.
Εμείς συνδέουμε αυτήν την εξέλιξη και με τις πληροφορίες που έχουμε το τελευταίο διάστημα και τις οποίες διερευνούμε, για το ότι η Ε.Ε., εδώ και λίγο έχει αρχίσει και εξετάζει σε βάθος τα όσα ισχύουν και συμβαίνουν στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων.
Οι πληροφορίες αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι υπάρχει “θέμα” με την Αρχή, ότι έχει ζητηθεί αυστηρός έλεγχος από το εποπτεύον Υπουργείο Μεταφορών και από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.

Για να δούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου