Lobby {lob~by}:
1. A hall, foyer or waiting room at or near the entrance to a building such as a hotel or a theater.
2. A public room next to the assembly chamber of a legislative body.
3. A group of persons engaged in trying to influence legislators or other public officials in favor of a specific cause.

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΥΠΟΤ : Το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του "φαινομένου της βίλας"

- Τι προβλέπουν οι διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε χθες το βράδυ για τις ενοικιαζόμενες βίλες και κατοικίες

Με νομοσχέδια σε διαδικασία ψήφισης, οι βραδιές Παρασκευής, είναι πάντα ενδιαφέρουσες. Με δύο τροπολογίες, το υπουργείο Τουρισμού διορθώνει ή συμπληρώνει τις διατάξεις του Νομοσχεδίου για τον Τουρισμό. Η πρώτη τροπολογία, φέρνει το επίμαχο ζήτημα των ενοικιαζόμενων, εν πολλοίς παρανόμως μέχρι σήμερα, βιλών και κατοικιών...
...αυτό που αποκαλείται ως το "φαινόμενο της βίλας", επιχειρώντας να βάλει μία τάξη στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πανελλαδικά δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού και να θέσει αυτήν την έκνομη δραστηριότητα σε μία διαδικασία απογραφής, προδιαγραφών, αδειοδότησης και ελέγχου, ενώ τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι πια βαρύτατα.
Ειδικότερα, τα βασικά σημεία των διατάξεων:
  • Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, χωρίς την παροχή υπηρεσιών.
  • Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπό στοιχ. α΄ της παρ. 1 του άρθρ. 150 του ν. 4070/2012.
β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου, συντεταγμένο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1β του παρόντος, στο οποίο αποτυπώνεται το κατάλυμα «ως κατασκευάστηκε» και σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη, 
γ. Αντίγραφο άδειας δόμησης, σύμφωνα με το υπό στοιχ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας άνω των είκοσι (20) κλινών.
ε. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής Τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας πτυχιούχου ή διπλωματούχου είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είτε ως προς την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι, το κατάλυμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 1β του παρόντος .
ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, σύμφωνα με το στοιχείο η’ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 
Εφόσον τα άνω καταλύματα διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές κατατίθενται επιπλέον και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα υπό στοιχεία β’, γ’ της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012.
  • Ιδιοκτήτης ακινήτου, που φέρει τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, δύναται να το εκμισθώνει, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω υπομίσθωσης, σε φυσικά πρόσωπα, για περίοδο τουλάχιστον μίας εβδομάδας και όχι πέραν των τριών μηνών συνολικά ανά έτος, απαγορευομένης της διαδοχικής εκμίσθωσής του πέραν του τριμήνου του ιδίου έτους. O ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν υποχρεούται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. ούτε να ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα για τη δραστηριότητα αυτή, υποχρεούται δε να εφοδιασθεί προηγουμένως με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, υποβάλλοντας τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Στην αίτηση – δήλωση που προβλέπεται στα δικαιολογητικά, θα αναφέρεται ότι, η έπαυλη λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα, στοιχείο που θα αποτυπώνεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 
  • Για την εκμίσθωση επαύλεων συντάσσεται απλό ιδιωτικό συμφωνητικό εκμίσθωσης, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιέχει περιγραφή του ακινήτου, τον ειδικό αριθμό Μητρώου του Ε.Ο.Τ. (ΜΗΤΕ), διεύθυνση, στοιχεία του ιδιοκτήτη με το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. του ιδίου, στοιχεία του μισθωτή, την περίοδο μισθώσεως και το ύψος του μισθώματος. Το ανωτέρω συμφωνητικό θεωρείται από την οικεία Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την σύναψη του. Το εισόδημα από την με αυτό τον τρόπο εκμίσθωση της τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος εκ μισθωμάτων.
  • Σε όλες τις διαφημιστικές και εν γένει προωθητικές καταχωρήσεις των εν λόγω τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου ή και σε διαδικτυακό τόπο αναζήτησης αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου αυτών (ΜΗΤ.Ε.) με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, περιλαμβανομένων και των κατόχων  ή διαχειριστών των άνω μέσων, θα επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 165 του ν. 4070/2012 πρόστιμο.


Η εκμίσθωση χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, θα συνεπάγεται πλέον πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
Τι υποστηρίζει το Υπουργείο;
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με δεδομένη την παλαιότητα (1987) και τον παρωχημένο χαρακτήρα της καταργούμενης ρύθμισης η εισαγόμενη διάταξη σκοπεύει ουσιαστικά "αφ' ενός στον εξορθολογισμό και την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας που αφορά τις τουριστικές επαύλεις και επιπλωμένες κατοικίες και αφ' ετέρου στην δυνατότητα ελέγχου μιας αυθαίρετα διαμορφωμένης κατάστασης, που κινείται στις παρυφές ή συνήθως στο περιθώριο της νομιμότητας, δηλαδή της παράνομης και αποκρυπτόμενης (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του ΕΟΤ) ενοικίασης επαύλεων σε τουρίστες".
Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις των τεσσάρων πρώτων παραγράφων του άρθρου καταργούνται οι προδιαγραφές των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, παρέχεται η εξουσιοδότηση να συνταχθούν νέες σε σύντομο χρόνο (2 μήνες) ώστε να περιορισθούν οι υπερβολικές - με τα σημερινά δεδομένα - απαιτήσεις της ρύθμισης του 1987, "επιδιώκεται δε μια πιο σαφής, «φιλική» και απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης του Ε.Σ.Λ. για τους ιδιοκτήτες ή επιχειρηματίες αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων".
Σε ό,τι αφορά τις παραγράφους 5, 6 και 7 ο νομοθέτης δείχνει την πρόθεσή του "για σοβαρή αντιμετώπιση της ευρέως διαδεδομένης πλέον και κοινά διαπιστωμένης παρανομίας που συνίσταται στην συστηματική απόκρυψη από τις αρμόδιες αρχές της ενοικίασης επαύλεων για τουριστικούς σκοπούς". 
Η προτεινόμενη ρύθμιση -λαμβάνοντας υπ' όψη το εύρος της έκνομης αυτής δραστηριότητας αλλά και μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς, ορίζει ότι το σύνολο των επαύλεων και αυτών που θα εκμισθώνονται ευκαιριακά από ιδιώτες, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα εφοδιάζονται με
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και θα υπόκεινται σε ελέγχους. 
Κατά το ΥΠΟΤ, η προτεινόμενη ρύθμιση "επιδιώκει μια περισσότερο θεσμική παρά αμιγώς «φοροεισπρακτική» λύση, προσπαθώντας να κινητροδοτήσει τους παράνομα επιχειρούντες να νομιμοποιήσουν την δραστηριότητά τους αλλά ταυτόχρονα επισείοντας και σοβαρά πρόστιμα (ανάλογα των κερδών) για τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα". 
Όλη η τροπολογία και η αιτιολογική της έκθεση, εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου